Algemene Voorwaarden

Aanvullende Huurvoorwaarden IJSSELMEERZEILERS & HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAARTUIGEN zijn van toepassing.

Aanvullende Huurvoorwaarden:

 1. De HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAARTUIGEN zijn van toepassing. Daar waar de HISWA voorwaarden niet in voorzien gelden de volgende voorwaarden. Zie https://ijsselmeerzeilers.nl/Algemenevoorwaarden.
 2. Telefonische, schriftelijke of elektronische reservering geldt als juridische wilsovereenstemming. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een administratieve bevestiging.
 3. De door huurder betaalde borg wordt na controle van de boot geretourneerd of, ingeval van schade of onzorgvuldige behandeling (deels) geïncasseerd. Eventuele aanspraken op schadevergoeding door verhuurder worden door deze betaling niet teniet gedaan. Onze boten zijn (wa + casco basis) verzekerd. Zie art 10 HISWA huurvoorwaarden.
 4. Voor vertrek controleert (a.d.h.v. inventarislijst en conditiestaat) de huurder het gehuurde vaartuig en meldt eventuele schade en/of vermissing en direct aan de verhuurder.
 5. De huurder dient het gehuurde met zorg te behandelen en schade en/of vermissing aan de boot, inventaris of tuigage direct aan de verhuurder te melden; niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% bij de huurder in rekening gebracht.
 6. Tijdens de huurtermijn dient de huurder zelf sluitingen, lopend en staand want etc. te controleren en kan eigenaar niet aansprakelijk stellen voor hieruit voortvloeiende schade.
 7. De boot dient opgeruimd van eigen spullen en afval, compleet en op tijd te worden terug gebracht. De boot moet uiterlijk aan het einde van de huurperiode worden ingeleverd, na dit tijdstip kan er borg worden ingehouden per uur dat de boot te laat is ingeleverd. Gezette reven dienen verwijderd te worden, zie ook document “terugbrengen Waarschip”.
 8. Bij te laat inleveren wordt €50,- per uur gerekend, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend. De kosten van gebruikte brandstof wordt indien deze niet zelf is aangevuld a €2,- per liter in gehouden op de borgsom. Indien de boot niet opgeruimd wordt achtergelaten, wordt €100,- extra kosten van de borg ingehouden.
 9. Huurder heeft kennis genomen van de weersverwachting van het KNMI/Windfinder geldend voor de dag waarop de huurperiode aanvangt. Het is niet toegestaan om bij windkracht 6 of meer met het gehuurde te zeilen tenzij toestemming van verhuurder. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privégoederen. Huurder wordt aangeraden om een annuleringsverzekering/ ongevallenverzekering/ reisverzekering, af te sluiten.
 10. Hulpdiensten/Bergen. Het inhuren/oproepen van hulpdiensten/bergers komt volledig voor rekening van de huurder en dient vooraf aan de verhuurder te worden gemeld.
 11. Huurder is in gebreke als blijkt dat zijn vaar-(zeil)kennis en/of vaar-(zeil)kunde (incl. omgang met de motor) onvoldoende is, of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en of schadevergoeding vorderen, kan de Verhuurder de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk terugnemen, indien de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft. Huurder is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen. Er volgt geen restitutie van de huurgelden.
 12. In geval van gebruik van de optionele marifoon dient de verantwoordelijk schipper over een geldig marifooncertificaat te beschikken.
 13. Onder verduistering wordt in dit verband verstaan: Iedere situatie waarin degene(n) die het verhuurschip op grond van de huurovereenkomst onder zich heeft/hebben zich het verhuurschip wederrechtelijk toe-eigent/toe-eigenen.
 14. Als vaargebied gelden de Nederlandse binnenwateren. Voor de Waddenzee dient u exclusief schriftelijke toestemming van verhuurder te krijgen. Groter water dan genoemd, zoals de Noordzee, zijn verboden gebied.
 15. In geval van verplaatsing brengt verhuurder administratiekosten in rekening.
 16. In geval van No Show zal het verschuldigde huurbedrag alsnog aan huurder worden doorberekend middels een schriftelijk verzoek tot betaling/ is restitutie niet mogelijk. Huurder heeft 14 dagen de tijd om alsnog te betalen, mocht huurder hieraan geen gehoor geven, dan zal worden overgegaan tot ingebrekestelling en zal verdere stappen worden ondernomen.

HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAARTUIGEN
inclusief de huur/verhuur van open zeil-/motorboten voor maximaal 2 dagen
Deze Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 1 april 2011 onder nummer 41/2011. HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worden dan ook verzocht het HISWA kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd. Ter versterking is copyright gevestigd op de diverse teksten.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van HISWA Vereniging een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig.
b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een vaartuig.
c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingsstukken en inventaris.
d. Open zeil- en motorboot: vaartuig zonder kajuitaccommodatie.
e. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
f. Elektronisch: per email of website.
g. Inventarislijst: lijst van de bij het vaartuig behorende voorwerpen.
h. Conditielijst: lijst waarop partijen de staat van het vaartuig, in het bijzonder eventueel aanwezige schade, vóór afvaart vastleggen.
i. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie te Den Haag.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.
 2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD/DE OFFERTE

 1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.
 3. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt in ieder geval: de huurperiode en de haven van afvaart/aankomst; de huursom met eventueel bijkomende kosten en de wijze van betaling.
 5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
 2. De overeenkomsten worden bij voorkeurschriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
 3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De huurprijs en eventuele extra kosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
 2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tijde worden doorberekend.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, geschieden.
 2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
 3. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer boven dien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,- van het verschuldigde bedrag; 5% over de daarop volgende € 5.000,- van het verschuldigde bedrag;1% over de daarop volgende € 15.000,- van het verschuldigde bedrag.
 4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

ARTIKEL 7 – ANNULERING

 1. Indien de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of elektronisch in kennis stellen. In geval van annulering is de consument aan de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van: 15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de huurperiode; 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de huurperiode; 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de huurperiode; 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode, alle voornoemde schadeloosstellingbedragen met een minimum van € 68,-.
 2. In afwijking van het vorige lid is bij annulering door de consument van een huurovereenkomst waarbij de huursom lager of gelijk is aan € 250,-, een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd van: 0% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één week vóór aanvang van de huurperiode; 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee dagen vóór aanvang van de huurperiode; 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen twee dagen vóór de aanvang van de huurperiode.
 3. Een huurovereenkomst van open zeil en/of motorboten met een periode van maximaal 2 dagen kan zijdens de ondernemer worden geannuleerd. Indiende verhuurder de consument niet tijdig schriftelijk hierover informeert dan is de ondernemer 25% van de verschuldigde huursom verschuldigd aan de consument.
 4. In geval van annulering door de consument kan hij de ondernemer om inde plaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde voor de ondernemer acceptabel is, is de consument slechts 10% van de overeen gekomen huursom met een minimum van € 45,50 en een maximum van € 113,50 verschuldigd.

ARTIKEL 8 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het vaartuig ter beschikking aan de consument. De ondernemer draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
 2. De ondernemer is verplicht het vaartuig ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen ondernemer en consument overeengekomen vaargebied.
 3. De ondernemer kan de consument vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 Bft of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.
 4. Voor de afvaart dient de ondernemer de conditielijst voor akkoord te tekenen. De ondernemer stelt een afschrift van de afgetekende conditielijst aan de consument ter hand.
 5. De ondernemer stelt vóór afvaart een inventarislijst aan de consument ter hand.

ARTIKEL 9 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De consument dient over voldoende vaarvaardigheden te beschikken. Indien de consument niet beschikt over een relevant CWO diploma (Commissie Watersport Opleiding) of een gelijkwaardig diploma, dit ter beoordeling van de ondernemer, dan dient de consument in ieder geval de leeftijd van 18 jaar te hebben. Deze leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet ten aanzien van open zeilen/of motorboten.
 2. De consument is verplicht de inventaris, vermeld op de door de ondernemer aan de consument ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting, te controleren op aanwezigheid.
 3. Vóór afvaart dient de consument de conditielijst voor akkoord te tekenen.
 4. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de consument hiervan, vóór afvaart, de ondernemer in kennis te stellen.
 5. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De consument mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 6. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het vaartuig over aan de ondernemer op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.
 7. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven, brug, kade, sluis en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de consument.
 8. De consument heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de ondernemer. De ondernemer betaalt de consument de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd.
 9. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de ondernemer.
 10. De consument moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de ondernemer mededelen.
 11. De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer.

ARTIKEL 10 – DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De consument is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 2. De consument is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de ondernemer overeengekomen vaargebied.
 3. De consument is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de ondernemer gegeven aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer zoals genoemd in artikel 9 lid 10.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het door de ondernemer beschikbaar gestelde vaartuig.

ARTIKEL 11 – NIET NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
 2. De consument heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de ondernemer laatstgenoemde niet kan worden toegerekend.
 3. Het bovenstaande geldt niet als door de ondernemer een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
 4. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de consument kan worden toegerekend.
 5. Indien het vaartuig door de consument niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de consument het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
 2. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
 3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 – GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling indien met het geschil een bedrag van niet meer dan € 14.000,- is gemoeid.
 4. Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,- te boven gaat, kunnen alleen door de Commissie worden behandeld indien beide partijen hiermee uitdrukkelijk instemmen.
 5. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 6. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 8. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 14 – NAKOMINGSGARANTIE

 1. HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit
  het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies, wordt dit
  bedrag door HISWA Vereniging aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft HISWA Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereniging en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan HISWA Vereniging. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,-
  Uitkomt over te dragen aan HISWA Vereniging, waarna HISWA Vereniging op eigen naam en kosten de betaling daarvan zal vragen ter voldoening aan de consument.
 3. HISWA Vereniging verschaft geen nakoming garantie
  indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele inname vereisten (betaling klachten geld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

  • aan het lid is surseance van betaling verleend;
  • het lid is failliet verklaard;
  • de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

  Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 15 – AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen danwel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 16 – WIJZIGINGEN
HISWA Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.

ARTIKEL 17 – RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.